Beleidsplan - Nehob.nl

Ga naar de inhoud
Over Nehob
BELEIDSPLAN & WERKPLAN NEHOB 2019 - 2021
MET FOCUS OP :
"EENZAAMHEID ONDER DE OUDEREN".

1. INLEIDING

De Nederlandse ouderen van Hindoestaanse afkomst vormen binnen de populatie Nederlandse senioren een groep die een speciale aandacht vereisen. Zeker tegen de achtergrond van hun migratie verleden en hun eigen culturele eigenaardigheden.
Volgens de CBS statistieken/ CPB bestaat deze groep uit ongeveer 50.000 ouderen. Het aantal neemt met de jaren toe. De stijging van het aantal ouderen wordt mede versterkt door het feit dat remigratie voor een toenemend aantal Hindoe ouderen niet zo vanzelfsprekend blijkt te zijn als men ooit gedacht had. Recent is dat ook gebleken tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten" TERUGGAAN OF BLINEN" van de Nederlandse Migratie Instituut.

De Nederlandse senioren van Hindoestaanse afkomst bevinden zich over het algemeen in een meervoudige achterstand situaties. Naast een veelal ongunstige maatschappelijke en een relatief geïsoleerde sociale positie kenmerkt de Hindoe ouderengroep zich in sociaal• economisch opzicht door een laag opleidingsniveau, een ongunstige arbeidsmarktpositie en een zwakke inkomenspositie. Daarnaast blijkt dat hun oriëntatie op de Nederlandse samenleving relatief gering is. Ook de mate van beheersing van de Nederlandse taal is bij een groot deel slecht tot middelmatig. Hierdoor slagen vele ouderen er niet in de juiste informatie te bemachtigen, waardoor zij met name vanuit de zorgsector (de juiste) ondersteuning mislopen, mede gelet op de vele veranderingen in de zorg. Binnen de zorgsector blijkt uit ervaring dat velen geconfronteerd worden met problemen voortvloeiend uit taal- en cultuurverschillen en dat de professionele hulpverlening niet aansluit op de behoeften van deze groep. Een goed voorbeeld hiervan is het voeren van een intakegesprek in het kader van het WMO beleid.

Het bovenstaande rechtvaardigt het bestaan van een Nederlandse Hindoe Ouderenbond, afgekort "De NEHOB".

2. DE NEHOB

De NEHOB staat voor de Nederlandse Hindoe Ouderenbond en is op 2 augustus 2002 De proclamatie vond plaats op de ouderenbeurs van 21 september 2002 te Utrecht door de toenmalige burgemeester van gemeente Den Haag drs. W. Deetrnan.
De Nehob fungeert thans als een zelfstandige landelijke belangenorganisatie voor Nederlandse ouderen van Hindoestaanse afkomst..
De Nehob is een vereniging met betalende leden. Het ledenaantal bestaat nu uit ongeveer 1400 leden.
NEHOB is lid van NOOM =Netwerk van Organisatie voor Oudere Migranten.

3. BELEIDSPLAN OUDERENBELEID NEHOB

Het ouderenbeleid van Nehob over de periode 2019-2021 zal vooral gefocust zijn op het landelijk Thema Ouderenbeleid, namelijk de bestrijding van de Eenzaamheid onder de Nederlandse Senioren. Als basisdocument geldt daarbij : de publicatie van "COALITIE ERBIJ", Utrecht 2017 "Handreiking Lokale aanpak Eenzaamheid". Het project van "Coalitie Erbij" over eenzaamheid heeft heel veel tijd, geld en energie gekost. Volgens COALITIE ERBIJ voelen er meer dan een miljoen Nederlanders zich sterk eenzaam Daarmee is de eenzaamheid onder de ouderen een groet probleem. Ook mensen met een migratie achtergrond lopen een verhoogd risico op eenzaamheid. Wie zich alleen voelt, wordt immers sneller ziek en heeft dan meer verzorging nodig. En zorg kost eenmaal heel veel geld. DE eenzaamheid hangt nauw samen met dementie. Ouderen die niet of te weinig bewegen, ouderen die andere mensen niet ontmoeten en die niet met hun omgeving communiceren lopen een verhoogde kans op vervroegde dementieklachten. Daarom zal Nehob in de komende jaren diverse activiteiten ontplooien ter bestrijding van Eenzaamheid onder de ouderen ( o.a. ter voorkoming van vervroegde dementieklachten).

HET BELEID VAN NEHOB IS GERICHT OP :
 1. Om de individuele en collectieve belangen te behartigen van Nederlandse ouderen van Hindoestaanse afkomst in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder. De focus is gericht op de zorg en welzijn van de individuele ouderen : zelfredzaamheid, zelfzorg, zelfvitalisering en op de bestrijding van de eenzaamheid onder de ouderen.
 2. De activiteiten van de NEHOB zijn mede gericht om een bijdrage te leveren aan de participatie en algemene ontplooiing van haar leden (participatie samenleving).

HET FINANCIEEL BELEID

De financiële middelen bestaan uit contributies van de leden, subsidies en donaties. Sponsoren worden benaderd om een bijdrage te leveren aan een project, lezing of bijeenkomst. Sponsorbijdragen zijn heel gevarieerd en kunnen bestaan uit het beschikbaar stellen van financiële middelen, ruimtes en of het gratis verzorgen van lezingen door voorgangers of andere personen.

De penning meester is bevoegd tot het doen van betalingen.  Alle betalingen zijn gedekt door facturen dan wel kwitanties die voorzien zijn van parafen van de penningmeester en de voorzitter. De bankrekeningen zijn enkel toegankelijk voor penningmeester en de gemachtigde bestuursleden. Contant ontvangen contributies en donaties worden door de penningmeester geregistreerd en afgestort door hemzelf of een bestuurslid. Tellingen van contant ontvangen bedragen vinden altijd plaats door minimaal 2 bestuursleden. Bij elke vergadering worden de kwitanties van contante opnamen, mutaties op de bankafschriften, afstortingen en betalingen door de penningmeester verantwoord en beoordeeld door het bestuur.

Alle financiële middelen en sponsorbijdragen worden enkel aangewend t.b.v. de activiteiten en werkzaamheden, vermeld in het werkplan, om de gestelde doelstellingen te realiseren.  Het saldo dat voortvloeit uit de activiteiten en werkzaamheden wordt toegevoegd of onttrokken aan (van) de bestemmingsreserve.

Controle op het gevoerde financiële beleid wordt jaarlijks gedaan door de kascommissie. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun  werkzaamheden.

De Nehob tracht haar beleid te realiseren door:

a. Het vormen, ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers zowel op het landelijke als op het regionale niveau. In algemene zin, middels trainingen en cursussen, het bevorderen van de kadervorming en deskundigheid van vrijwilligers.

b. In samenwerking en samenspraak met de regio's zich richten op activiteiten welke voldoen aan de wensen, behoeften en noden van de ouderen. We denken hierbij aan sociaal culturele, recreatieve, voorlichtende, informatieve en educatieve activiteiten

c. Het behartigen van de belangen van Hindoe ouderen op alle maatschappelijke terreinen waarop ouderen zich bewegen. Het deelnemen aan landelijke als ook in regionale ouderen samenwerkingsverbanden (NOOM) en samenwerken met gelijk gerichte organisaties op het terrein van de ouderenzorg (ANBO, KBO, PCBO, NVGO).

d. Het gevraagd en ongevraagd adviseren en informeren van overheden, algemene instellingen en andere organisaties en diensten. Het fungeren als aanspreekpunt en gesprekpartner.

e. Het verwerven van financiën/middelen (fondsen en sponsors) ter bekostiging van de activiteiten van de NEHOB.

De NEHOB richt zich primaire op de Nederlandse ouderen van Hindoestaanse afkomst. De NEHOB wil heel nadrukkelijk invulling geven aan het ouderenbeleid vanuit het Hindoeïsme, de Hindoe-identiteit en de Hindoe-cultuur.

Hindoe ouderen hebben sterk de behoefte, juist als de ouderdom toeslaat, allerlei zaken met elkaar te doen vanuit de gemeenschappelijke achtergrond, verleden, religie, waarden, normen, gebruiken, keuken en taal. En ook bij elkaar wonen.

Verantwoordelijke zorgaanbieders zijn niet of nauwelijks op de hoogte van deze wensen, maar hebben ook geen of onvoldoende kennis van de cultuur en identiteit van de  Hindoe ouderen. Zo kunnen er allerlei fricties ontstaan bij het voeren van een keukentafelgesprek.

Het personeel spreekt de taal van deze ouderen niet waardoor er tussen cliënt -
zorgaanbieder niet of nauwelijks wordt gecommuniceerd.
De NEHOB wil niet zelf de zorg en dienstverlening ter hand nemen maar eerder de reguliere zorg helpen (handvaten aanreiken) om deze groep ouderen beter te kunnen begrijpen en daarvoor effectiever ondersteuning te kunnen bieden..

De NEHOB probeert met de haar ten dienste staande middelen de ouderen als ook de zorg aanbieders op een nuttige manier te dienen.

4. DE ORGANISATIE VAN DE NEHOB

De Nehob bestaat qua organisatie uit drie organen

A. De Algemene Vergadering, ingesteld door de regio besturen met instemming van de leden van de regio's.
B. Het hoofdbestuur benoemd door de Algemene Vergadering
C. De Regio Besturen die als aparte stichtingen optreden

A. De Algemene Vergadering

Het centrale orgaan van de Nederlandse Hindoe Ouderenbond is de Algemene Vergadering (AV). De Algemene Vergadering wordt gevormd door afgevaardigden vanuit de verschillende Regiobesturen. Het aantal afgevaardigden per Regio is afhankelijk van het aantal leden woonachtig in de desbetreffende Regio. Hiertoe is een verdeelsleutel in het leven geroepen.
De Algemene Vergadering stelt de hoofdlijnen vast van het door de NEHOB te voeren
beleid en kiest en ontslaat de leden van het Hoofd Bestuur en van de Financiële Commissie. De AV controleert, bewaakt, houdt toezicht en dechargeert het door haar gekozen Hoofdbestuur.

B .Het Hoofdbestuur

De NEHOB is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers (ook de bestuursleden) worden niet betaald voor hun werkzaamheden voor de NEHOB.
Het hoofdbestuur van de NEHOB wordt door de Algemene Vergadering, het hoogste orgaan binnen de NEHOB, gekozen. Het Hoofd Bestuur is belast met de algemene leiding van de NEHOB en met het behartigen van de belangen van ouderen op landelijk niveau.
Het Hoofd Bestuur stelt daartoe jaarlijks een werkplan vast, maakt een jaarverslag op en legt jaarlijks middels een bestuursverslag verantwoording af aan de Algemene Vergadering.
Het Hoofdbestuur bestaat normaal gesproken uit zeven leden.

C. De Regio besturen als aparte stichtingen

De centrale overheid ( ministerie van VWS) heeft het ouderenbeleid vanaf
1 januari 2015 totaal gedecentraliseerd. De lokale gemeenten zijn belast met de uitvoering van het ouderenbeleid. De gemeenten beschikken over de middelen ter uitvoering van het ouderenbeleid o.a. de PGB gelden. De gemeenten bepalen het zorgaanbod, aangepast aan de behoeften van de ouderen per gemeente apart.

Parallel aan de voormelde ontwikkelingen in de ouderenzorg heeft Nehob ( dat wil zeggen de Algemene Vergadering en het Hoofdbestuur) op de vergaderingen van 28 februari 2015 en 9 mei 2015 besloten om de regio besturen om te zetten in regio stichtingen. De Nehob als een landelijke organisatie kan geen beroep doen op de middelen, waarover de diverse gemeenten beschikken. Om lokale projecten te kunnen financieren kunnen alleen lokale rechtspersonen een aanvraag bij de gemeente indienen.

De volgende stichtingen zijn opgericht :
 • Stichting Nehob-Den Haag met als voorzitter Sekhar Bissessur
 • Stichting Nehob-Rotterdam met als voorzitter mw. Rita Raghoebarsing
 • Stichting Nehob-Utrecht met als voorzitter de heer Suren Mahabali
 • Stichting Nehob-Amsterdam met als voorzitter de heer D. Chedammi
 • Stichting Nehob-Eindhoven met als voorzitter de heer Jaggan Nandoe
 • Stichting Nehob-Enschede met als voorzitter de J. Sundaram
 • Stichting Nehob-Nijmegen met als voorzitter voorlopig mw. Maya Sewgobind)
 • Regio Friesland heeft al een eigen stichting "Bharti Bhawan", die al samenwerkt met de Nehob ( contactpersoon Asha Autar)

De relatie Nehob landelijk en Nehob lokaal

De bestuursleden van de stichtingen participeren in de Algemene Vergadering van de Nehob. De taken en bevoegdheden van AV en de besturen van de Stichtingen zijn vastgelegd in een apart reglement ""Reglement Ter Zake - Nehob als landelijke Vereniging;
De Nehob Stichtingen art.8 lid 3 Statuten Nehob; De Bevoegdheden van AV art.l O t/m 17 Statuten Nehob".

De bovenvermelde stichtingen hebben als taak :
 • Het onderhouden van de contacten met de leden van Nehob en het signaleren van de wensen en behoeften van de leden van Nehob, dievervolgens worden vertaald in activiteiten op lokaal en regionaal niveau.
 • Het verwerven van middelen via de plaatselijke gemeente voor het kunnen uitvoeren van de geplande activiteiten en projecten. De stichtingen hebben een eigen bankrekening.
 • Het hoofdbestuur van de Nehob is verantwoordelijk voor het algemeen beleid  en voor de uitvoering en organisatie van de landelijke projecten zoals de LCD en de 50-plus beurs.

5. HET WERKPLAN 2019 -2021

Het werkplan is een concrete uitwerking van de beleidsintenties van de Nehob. Bij het opstellen van het werkplan is op een realistische wijze rekening gehouden met de beschikbare middelen. En, gelet op de bezuinigingsmaatregelen van de lokale overheden, dan zijn die middelen uiterst beperkt. De Nehob zal om de kosten te drukken zoveel mogelijk ondersteuning en samenwerking met andere ouderenorganisaties en landelijke netwerken moeten zoeken. De intensieve participatie van Nehob in NOOM verband is hierbij van groot belang. Van de leden zal worden gevraagd om van hun zijde de contributiegelden te voldoen en om soms een kleine bijdrage te leveren voor het kunnen uitvoeren van diverse projecten. En de penningmeester zal zich extra moeten inspannen om heel zuinig om te gaan met de beschikbare middelen.

Vooralsnog staan de volgende projecten geagendeerd 2019- 2021 Landelijk:
 1. Samenwerking met NOOM en andere Ouderenorganisaties/ deelname aan de diverse
 2. Bijeenkomsten en congressen;
 3. Organisatie & Uitvoering LCD= Landelijke contacten dag voor ouderen
 4. 50 Plus beurs te Utrecht
 5. Voorlichting over Thema : "EENZAAMHEID BIJ OUDEREN"
 6. Informatie voorziening via de Website van Nehob

Lokaal:
 1. Project Voorlichting " Bestrijding Eenzaamheid "
 2. Project "Zorgfraude" ( Misbruik PGB gelden);
 3. Project " Veiligheid en Zorg" Veiligheid thuis en op straat"/ Babbeltruc"
 4. Project "Bewegen en Gezondheid" (Vitaliteit)
 5. Project "Beweeg je Brein"
 6. Project" Jong en Oud samen " Thuis wonen & Mantelzorg
 7. Project "Life Style"  ( Voeding en ouderdom")
 8. Project "AOW - AIO"/ middelen van bestaan

Deze opsomming is niet limitatief. Tijdens diverse bijenkomsten en vergaderingen zullen de opgesomde onderwerpen in projectverband worden uitgewerkt en aangepast.

6. VERGADERINGEN :

In het kader van de bezuinigingen zullen jaarlijks 3x worden vergaderd telkens te Utrecht
- Eind februari
- Medio mei
- Medio oktober
Een jaarafsluiting is afhankelijk van beschikbare middelen.

Zoetermeer, 25 oktober 2018
Sekhar Bissessur, voorzitter Nehob


Terug naar de inhoud