Werkplan - Nehob.nl

Ga naar de inhoud
Over Nehob

WERKPLAN NEHOB   2009 - 2012


Dit werkplan is tot stand gekomen op basis van  ervaringen die de bestuursleden en vrijwilligers van de Nehob in de afgelopen vier jaren (2005-2008) hebben opgedaan.
Het werkplan sluit zoveel mogelijk aan op het beleidsplan van de Nehob. Bij het opstellen
van het werkplan is op een realistische wijze rekening gehouden met de subsidiemogelijkheden van het PGO fonds ( zie Richtlijnen vanaf 2009) en het beleidsplan/werkplan  van NOOM.

De belangrijkste speerpunten van de Nehob zijn :

1. Belangenbehartiging
2. Zorg
3. Lotgenotencontact
4. Wonen
5. Informatieverstrekking /Voorlichting
6. Participatie, Welzijn en Educatie
7. Inkomen en Sociale Zekerheid / AOW gat

Om de diverse belangen van Nehob te kunnen behartigen zal Nehob niet alleen zelfstandig initiatieven ontplooien, doch ook ondersteuning en samenwerking moet zoeken met andere landelijke ouderen organisaties en landelijke netwerken.  De intensieve participatie in NOOM verband is van groot belang. De Nehob zal  in NOOM verband gesprekken voeren met de politiek en de landelijke overheid.

Om de zelfredzaamheid en integratie van de Hindoe ouderen in de Nederlandse samenleving te bevorderen zal Nehob diverse projecten moeten ontwikkelen en uitvoeren op het gebied van zorg, wonen, inkomen en participatie.
Enerzijds hebben de Hindoe ouderen meestal te kampen met een  slechte gezondheid
( diabetes en hoge bloeddruk zijn veel voorkomend) , anderzijds hebben zij erg veel moeite om het ingewikkelde zorgstelsel te kunnen begrijpen. Er zal gewerkt moeten worden aan  gerichte informatieverstrekking / voorlichting op diverse gebieden : thuiszorg, mantelzorg, verzorgingshuiszorg en dagopvang.

Om de maatschappelijke participatie van de Hindoe ouderen te bevorderen zal er gewerkt worden aan :

-   verstevigen van onderling contact en het ondersteunen van onderling dienstbetoon
-   het initiëren, stimuleren en faciliteren van ontmoetingsbijeenkomsten (lotgenotencontact);
-   stimuleren van participatie aan allerlei buurtactiviteiten ( sociale cohesie).

De meeste oude migranten, zo ook de Hindoe ouderen, hebben een laag inkomen ( verkorte AOW, weinig pensioen, geen opbouw voor hun oude dag) . Mede daardoor zijn er weinig mogelijkheden om uit een zeker sociaal isolement te geraken.  Hun kennis en expertise moet beter worden benut, door ze meer te laten participeren in wat hun buurt en omgeving ze te bieden heeft.  

Tenslotte is er een geschoold kader nodig om het rendement en de effectiviteit van de diverse activiteiten en projecten van de Nehob te optimaliseren. Een professionele scholing van vrijwilligers en een verdere uitbouw  van de organisatiestructuur van de Nehob zijn zonder meer "een must".

De Nehob is een landelijke Hindoe ouderenorganisatie die uit de volgende regio's bestaat :


1. Regio Haaglanden /Leiden
2. Regio  Amsterdam e.o.
3. Regio  Rotterdam-Rijnmond
4. Regio  Utrecht e.o.
5. Overijssel
6. Gelderland / Arnhem/Wijchen
7 .Brabant / Eindhoven
8. Friesland/Groningen

Het landelijk bestuur van de Nehob met de leden van de Algemene Vergadering bestaan uit ongeveer 19 vrijwilligers; per regio zijn er ongeveer 5 vrijwilligers actief;

De Nehob heeft voorlopig ongeveer 500 betalende leden. De meeste leden zijn niet betalend.
Een zeer belangrijke taakstelling van de Nehob  is ledenwerving.  De uitvoering van de diverse projecten zullen mede gericht zijn op de ledenwerving.  


Uitgaande van het beleidsplan  en werkplan ( 2009 - 2012) zal de NEHOB in 2009 de volgende projecten willen uitvoeren :

1. Professionalisering van vrijwilligers / verbeteren van organisatiestructuur van Nehob`
   kadervorming
2. Landelijke Hindoe Ouderen Contactendag ; informatie overdracht  
3. Diverse regionale WMO voorlichtingsbijeenkomsten
4. Diverse regionale voorlichtingsbijeenkomsten gezondheidszorg : dementie & depressie bij
    Hindoe ouderen, diabetes,
5.  Voorlichting AOW-gat / Inkomen compensatie
6.  Bijeenkomsten voor expressie van gevoelens middels kunst, muziek en zang bij
    Hindoe ouderen
7.  Studiemiddagen  ledenwerving, donateurs en Nehob promotie activiteiten
8.   Participatie  50 plus beurs te Utrecht
9.   Vrijwilligersdag december 2009
10. Ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal ( folder en nieuwsbrief en website, stands op
     Milan festiviteiten te Den Haag;
11. Project bevordering participatie Hindoe Ouderen "Buurtactiviteiten"
12. Aanstellen ouderenadviseurs op vrijwillige basis
13. Inloopprojecten Regio's / ontwikkelen en ondersteuning van de regio activiteiten
14. Profilering NEHOB, netwerkcontacten politiek en overheid en andere landelijke
     ouderenorganisaties;
15. Participatie in NOOM verband
16. Administratieve Organisatie :  ledenregistratie en inning van de contributiegelden
17. Bevorderen van onderzoek
18. Instellen van diverse werkcommissies
19. Stimuleringsactiviteiten op het gebied van "Meer Bewegen bij Ouderen" / Fitnes
20. Bijstand ter zake woonfaciliteiten
21. Wegwijs maken Zorginstellingen
22. AOW met surplus van Bijstand en toch langer verblijf in herkomstland
23. Stimuleren van amateur toneel bij de ouderen idem zang en muziek

De bovenstaande opsomming is niet limitatief. Tijdens diverse bijeenkomsten en vergaderingen zullen de opsomde onderwerpen in project verband worden uitgewerkt.

T. Bissessur  

  


De  commissie "Project- en Instellingssubsidie Nehob" zal de bovenstaande projecten inhoudelijk uitwerken.

De indiening :  zo spoedig mogelijk.

Uiterste data : Instellingssubsidie 2009  vóór  1 december 2008
                      Projectsubsidie   uitgebreid  vóór  1 januari  2009  Sekhar  Bissessur

Terug naar de inhoud